HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2013-05-02 5b2884728255da87d5ef6187c101102b2a41372e
search: Peter Hormanns (committer)
2013-05-02 Peter Hormanns
extend test managed hive pac
commit | commitdiff | tree
2013-05-01 Peter Hormanns
pac migration (contains error)
commit | commitdiff | tree
2013-05-01 Peter Hormanns
test for successful pac migration
commit | commitdiff | tree
2013-05-01 Peter Hormanns
data and test for pac.add SRV/MDG
commit | commitdiff | tree
2013-05-01 Peter Hormanns
fix error from mapping changes
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
pac migration partial implementation
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
better variable name
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
drop business_partner with cascade
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
drop business_partner with cascade
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
drop business_partner with cascade
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
drop business_partner with cascade
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
drop business_partner with cascade
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
Merge branch 'master' of ssh://hsh04-source@hsh04.hostsharing.net/home/doms...
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
merge
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
remove table billdata from persistence.xml
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
fix database migration
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
fix db migration
commit | commitdiff | tree
2013-04-30 Peter Hormanns
remove not needed database tables
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
merge pac-type tests
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
merge pac-type tests
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
custumer property exempt_vat
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
Merge branch 'master' of ssh://hsh04-source@hsh04.hostsharing.net/home/doms...
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
fix test data
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
fix sql
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
Merge branch 'master' of ssh://hsh04-source@hsh04.hostsharing.net/home/doms...
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
customer properties free vat_indicator
commit | commitdiff | tree
2013-04-29 Peter Hormanns
customer properties free vat_indicator
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
database updates
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
merge
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
add attribute free to packet definition
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
Merge branch 'master' of ssh://hsh04-source@hsh04.hostsharing.net/home/doms...
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
introduce attribute free to pac definition
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
introduce attribute free to pac definition
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
add database clean
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
clean database in ci tests
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
fix sslcerttest
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
remove todo
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
fix tests
commit | commitdiff | tree
2013-04-25 Peter Hormanns
fix error: packet is now created as requested
commit | commitdiff | tree
2013-04-24 Peter Hormanns
ignore buggy testcase
commit | commitdiff | tree
2013-04-24 Peter Hormanns
enqueue processors only on web packets
commit | commitdiff | tree
2013-04-24 Peter Hormanns
jars and properties nedded for queue-server
commit | commitdiff | tree
2013-04-23 Peter Hormanns
update contraint
commit | commitdiff | tree
2013-04-23 Peter Hormanns
update contraint
commit | commitdiff | tree
2013-04-23 Peter Hormanns
merged
commit | commitdiff | tree
2013-04-23 Peter Hormanns
repair test data for schema updates
commit | commitdiff | tree
2013-04-23 Peter Hormanns
repair test data for schema updates
commit | commitdiff | tree
2013-04-18 Peter Hormanns
introduce price_list to hsdb
commit | commitdiff | tree
2013-04-04 Peter Hormanns
new hive h62,h63,h64
commit | commitdiff | tree
2013-04-03 Peter Hormanns
disable buggy test
commit | commitdiff | tree
first | « prev | next »