Peter Hormanns
2020-06-04 002d3928ee8e21ecffb258efd3d0e17749ad79a0
search: Peter Hormanns (committer)
2020-06-04 Peter Hormanns
fehlender hostkey h33
commit | commitdiff | tree
2019-12-19 Peter Hormanns
merge
commit | commitdiff | tree
2019-12-19 Peter Hormanns
hostkeys in sha256 format
commit | commitdiff | tree
2019-12-18 Peter Hormanns
Kontrolle Zonefile-Update im Log
commit | commitdiff | tree
2019-12-18 Peter Hormanns
Grund fuer eigenes Zonefile
commit | commitdiff | tree
2019-12-18 Peter Hormanns
Update fuer Zonefile: AAAA- und SPF-Records
commit | commitdiff | tree
2019-12-18 Peter Hormanns
Update fuer Standardzonefile: AAAA- und SPF-Records
commit | commitdiff | tree
2019-12-18 Peter Hormanns
Tabelle mit Ports fuer EMail korrigiert
commit | commitdiff | tree
2019-12-18 Peter Hormanns
nichtssagende Bemerkung geloescht
commit | commitdiff | tree
2019-12-09 Peter Hormanns
1x die ToDos durchgegangen
commit | commitdiff | tree
2019-11-08 Peter Hormanns
ToDo: aktueller Pfad zur php.ini
commit | commitdiff | tree
2019-11-08 Peter Hormanns
ToDo: aktueller Pfad zur php.ini
commit | commitdiff | tree
2019-11-08 Peter Hormanns
Anmerkungen (ph)
commit | commitdiff | tree
first | « prev | next »