HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2012-07-18 1f8add441383e17daae8b99ca86ebb242e16a67f
search: Peter Hormanns (author)
2012-07-18 Peter Hormanns
DomainOptions Model
commit | commitdiff | tree
2012-07-18 Peter Hormanns
sql repariert
commit | commitdiff | tree
2012-07-17 Peter Hormanns
Tabellen fuer DomainOptions
commit | commitdiff | tree
2012-07-06 Peter Hormanns
fix #101 ungetestet
commit | commitdiff | tree
2012-06-25 Peter Hormanns
keine E-Mail fuer neues Paket, Passwort 17 Zeichen
commit | commitdiff | tree
2012-06-15 Peter Hormanns
Fix bei der Loeschung eines Links in /etc/apache2/sites-enabled
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
Korrektur Apache Konfiguration
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
Ist der Owner der Pac-Domain der Pac-Admin?
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #78
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #73
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #78
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
Definiere Pac-Admin-Passwort
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
Test Pac-Modul
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #78
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #83
commit | commitdiff | tree
2012-04-07 Peter Hormanns
delete soft links in old pac-domain
commit | commitdiff | tree
2012-04-07 Peter Hormanns
EMail Template gegepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Test repariert
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Testfaelle angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Queues fuer Mail- und DNS-Server konfigurierbar
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
clean imports
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
commit | commitdiff | tree
2012-01-24 Peter Hormanns
fix #84 (untested)
commit | commitdiff | tree
2012-01-21 Peter Hormanns
fix #82 (untested)
commit | commitdiff | tree
2012-01-09 Peter Hormanns
fix #81 (untested)
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
emailadresses to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
emailadresses to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-03 Peter Hormanns
fix test data
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
user-test
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
user-test
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
cap-test
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
do not execute search-tests
commit | commitdiff | tree
first | « prev | next »