From 7146dcc16f1357687ea386aae00f98599fa1dc94 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Purodha Blissenbach <purodha.blissenbach@hostsharing.net>
Date: Wed, 18 Jul 2012 20:52:33 +0200
Subject: [PATCH] koelsch

---
 hsarweb/src/texts/user_ksh.properties |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/hsarweb/src/texts/user_ksh.properties b/hsarweb/src/texts/user_ksh.properties
index b6df3e3..349f69c 100644
--- a/hsarweb/src/texts/user_ksh.properties
+++ b/hsarweb/src/texts/user_ksh.properties
@@ -6,7 +6,7 @@
 comment=Aanm�rkonge
 shell=d�m Metmaacher sing Shell
 userid=d�m Metmaacher sing Nommer 
-homedir=Home directory
+homedir=et Heimatverzeischne�
 pac=Pak�t
 quota_softlimit=de Warnjr�nz vum Speischerplaz <1> MB
 quota_hardlimit=de haade Bovverjr�nz vum Speischerplaz <1> MB

--
Gitblit v1.9.0-SNAPSHOT