HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2011-03-18 fea45e7c91df28b1becdeaf068c3185c102b9779
2011-03-18 Peter Hormanns
Felder fuer: Passwort, Auswahl, Read-Only etc. Update der Vaadin-Lib auf 6.5.3
tree@ fea45e commitdiff
2011-02-26 Peter Hormanns
generisches Formular fuer Update und Add begonnen
tree@ a1c1b3 commitdiff
2010-12-17 Peter Hormanns
generisches Delete, Fehlerbehandlung
tree@ e62f1f commitdiff
2010-12-16 Peter Hormanns
Weitere Module
tree@ 93db50 commitdiff
2010-12-15 Peter Hormanns
mehrere Tabs fuer Module, EMail noch kaputt
tree@ 4cb63d commitdiff
2010-12-15 Peter Hormanns
Umstellung auf Vaadin Projekt
tree@ e780b1 commitdiff
2010-10-05 Peter Hormanns
Konfiguration in web.xml
tree@ ccf0a7 commitdiff
2010-09-27 Peter Hormanns
Domain Modul begonnen
tree@ 5c28eb commitdiff
2010-09-23 Peter Hormanns
XML-RPC Client
tree@ 977d02 commitdiff
2010-09-22 Peter Hormanns
Kampf mit dem Proxy-Ticket
tree@ e21fdd commitdiff
2010-09-21 Peter Hormanns
Web-Client mit MyFaces 2.0 gestartet
tree@ 64cb9b commitdiff
first | « prev | next »