HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Purodha Blissenbach
2012-09-20 fba68a65ee50a76493f49c95826c5a373b4ced7f
2012-08-16 Peter Hormanns
correct classpath
tree@ c189bb commitdiff
2012-08-16 Peter Hormanns
.project file
tree@ 8d6935 commitdiff
2012-07-18 Purodha Blissenbach
koelsch
tree@ 7146dc commitdiff
2012-07-18 Purodha Blissenbach
koelsch
tree@ c1981c commitdiff
2012-07-18 Purodha Blissenbach
Schreibfehler korrigiert
tree@ a925e2 commitdiff
2012-01-21 Peter Hormanns
fix #82 (untested)
tree@ 1fe212 commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
more xmlrpc datatypes
tree@ 549e7b commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixed #71
tree@ 8dcccd commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixed #71
tree@ c719ac commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixed #75
tree@ 3fb18c commitdiff
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #57 : Shell /bin/false
tree@ b5f9cf commitdiff
2011-05-25 Peter Hormanns
Spaltenbreiten verbessert durch setExpandRatio
tree@ 1aec8f commitdiff
2011-05-23 Peter Hormanns
kleine Verbesserungen, tickets #47 und #48
tree@ 350897 commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
logout-Link
tree@ 3c1480 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
kleinkram
tree@ f8474f commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
URLs in web.xml aus ant-properties
tree@ ff5521 commitdiff
2011-04-01 Peter Hormanns
Datenbank Module
tree@ 2b6ce2 commitdiff
2011-03-31 Peter Hormanns
Rollen-spezifische Module
tree@ 834dee commitdiff
2011-03-31 Peter Hormanns
Rollen-spezifische Module
tree@ 53c731 commitdiff
2011-03-30 Peter Hormanns
Locale aus Request RoleRemote
tree@ 1d5797 commitdiff
2011-03-24 Peter Hormanns
EMail-Target Editor
tree@ 991317 commitdiff
2011-03-22 Peter Hormanns
Paket selektierbar
tree@ 6abee8 commitdiff
2011-03-21 Peter Hormanns
Refactorings
tree@ c00b2e commitdiff
2011-03-18 Peter Hormanns
Felder fuer: Passwort, Auswahl, Read-Only etc. Update der Vaadin-Lib auf 6.5.3
tree@ fea45e commitdiff
2011-02-26 Peter Hormanns
generisches Formular fuer Update und Add begonnen
tree@ a1c1b3 commitdiff
2010-12-17 Peter Hormanns
generisches Delete, Fehlerbehandlung
tree@ e62f1f commitdiff
2010-12-16 Peter Hormanns
Weitere Module
tree@ 93db50 commitdiff
2010-12-15 Peter Hormanns
mehrere Tabs fuer Module, EMail noch kaputt
tree@ 4cb63d commitdiff
2010-12-15 Peter Hormanns
Umstellung auf Vaadin Projekt
tree@ e780b1 commitdiff
2010-10-05 Peter Hormanns
Konfiguration in web.xml
tree@ ccf0a7 commitdiff
2010-09-27 Peter Hormanns
Domain Modul begonnen
tree@ 5c28eb commitdiff
2010-09-23 Peter Hormanns
XML-RPC Client
tree@ 977d02 commitdiff
2010-09-22 Peter Hormanns
Kampf mit dem Proxy-Ticket
tree@ e21fdd commitdiff
2010-09-21 Peter Hormanns
Web-Client mit MyFaces 2.0 gestartet
tree@ 64cb9b commitdiff
first | « prev | next »