HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2012-04-05 a9e0da750fc7e5918c5e3f64a11cede5606134cf
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
tree@ a9e0da commitdiff
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
tree@ 1d8ba8 commitdiff
2012-04-05 Peter Hormanns
clean imports
tree@ df89a9 commitdiff
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
tree@ 6f7e29 commitdiff
2012-01-24 Peter Hormanns
fix #84 (untested)
tree@ f3754d commitdiff
2012-01-21 Peter Hormanns
fix #82 (untested)
tree@ 1fe212 commitdiff
2012-01-09 Peter Hormanns
fix #81 (untested)
tree@ d8b9d2 commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
emailadresses to pacdomain are not allowed
tree@ 145a79 commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
emailadresses to pacdomain are not allowed
tree@ bcad5e commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
tree@ d8ac72 commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
tree@ 438a3f commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
tree@ 4d31af commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
tree@ 9188fd commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
tree@ b82497 commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
tree@ dffa83 commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
tree@ 65966c commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
tree@ f5a476 commitdiff
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
tree@ 984777 commitdiff
2012-01-03 Peter Hormanns
fix test data
tree@ 9d9ea1 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
tree@ 31b97c commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
tree@ 652c11 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
tree@ fe6d40 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
tree@ 2296af commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
tree@ ca1daa commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
user-test
tree@ dab97e commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
user-test
tree@ df4015 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
cap-test
tree@ 3111d6 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
do not execute search-tests
tree@ f75e25 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
more tests (test domain, role)
tree@ 358a03 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
more tests (test domain, role)
tree@ 3e65b6 commitdiff
2012-01-02 Peter Hormanns
more tests (database modules)
tree@ 2bb104 commitdiff
2011-12-19 Peter Hormanns
first test
tree@ 2b9582 commitdiff
2011-12-19 Peter Hormanns
clean generated web.xml
tree@ bf92f5 commitdiff
2011-12-19 Peter Hormanns
ssl to database
tree@ e0f257 commitdiff
2011-12-19 Peter Hormanns
make default gw configurable
tree@ 564614 commitdiff
2011-12-16 Peter Hormanns
fix pac delete
tree@ 8abad3 commitdiff
2011-12-16 Peter Hormanns
move content of old pacdomain
tree@ 6169db commitdiff
2011-12-16 Peter Hormanns
move content of old pacdomain
tree@ e20fd2 commitdiff
2011-12-16 Peter Hormanns
move content of old pacdomain
tree@ 278882 commitdiff
2011-12-16 Peter Hormanns
killall returns false if nothing to kill
tree@ 2823a8 commitdiff
2011-12-16 Peter Hormanns
data fuer testhive angepasst
tree@ dc8716 commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
more xmlrpc datatypes
tree@ 549e7b commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
more xmlrpc datatypes
tree@ 41ba1c commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
more xmlrpc datatypes
tree@ 03ee39 commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
pacdomain
tree@ 5c3215 commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixed #71
tree@ 8dcccd commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixed #71
tree@ c719ac commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
neues Logo
tree@ bbc1e9 commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixed #75
tree@ 3fb18c commitdiff
2011-10-28 Peter Hormanns
fixes #54
tree@ 77a839 commitdiff
first | « prev | next »