HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2011-06-16 4947511bde30fb4ca3ed4c9488587675000e0cf9
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #62 : Domain wird aus DNS geloescht
tree@ 494751 commitdiff
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #57 : Shell /bin/false
tree@ b5f9cf commitdiff
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #62 : Domain wird aus DNS geloescht
tree@ 992204 commitdiff
2011-05-25 Peter Hormanns
Spaltenbreiten verbessert durch setExpandRatio
tree@ 1aec8f commitdiff
2011-05-24 Peter Hormanns
Constraint fuer Mitglieder Tabelle angepasst
tree@ 4885b5 commitdiff
2011-05-24 Peter Hormanns
Test-Queue h81 wieder drin
tree@ ca4987 commitdiff
2011-05-24 Peter Hormanns
member.delete moeglich nach Pruefungen member.add legt billdata und bankacc...
tree@ d74cbf commitdiff
2011-05-23 Peter Hormanns
Ticket #50, Formatierung, Queues in context.xml
tree@ 611b1f commitdiff
2011-05-23 Peter Hormanns
kleine Verbesserungen, tickets #47 und #48
tree@ 350897 commitdiff
2011-05-21 Peter Hormanns
web.xml vervollstaendigt
tree@ 11b58e commitdiff
2011-05-21 Peter Hormanns
resolve #28
tree@ f89ed7 commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
fix error
tree@ b3ac5d commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
fix error
tree@ 1270cd commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
pac update unterbinden
tree@ 064001 commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
alias pruefen
tree@ 68f5d0 commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
Database Namen pruefen
tree@ 835dbf commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
Database Namen pruefen
tree@ 2cdb8a commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
nur erlaubte aliases anlegen
tree@ 32e231 commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
Je zwei JMS-Nachrichten an mail-Server zu einer zusammengefasst
tree@ 73ba13 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Probleme mit INetAddr
tree@ f8fb5d commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Probleme mit Hive
tree@ ebf2e0 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Probleme mit INetAddr
tree@ 8cf9a1 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Probleme mit Basepac
tree@ 473062 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Probleme mit Basepac
tree@ c872e9 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
aktuelle Version fuer mailin-Konfiguration uebernommen
tree@ 7bf30a commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
resolve #19, Probleme mit Basepac
tree@ 83a6de commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Fehlerkorrektur
tree@ eb9c4b commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Fehlerkorrektur im CLI-Servlet
tree@ eb4ed9 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Fehlerkorrektur im CLI-Servlet
tree@ a89989 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
fehlende Basistypen ergaenzt
tree@ 23bcbf commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
nur Formatierung
tree@ c99182 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
complete test packages
tree@ c464f5 commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
fix build.xml
tree@ 1fc5a8 commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
missing queues
tree@ 18d32a commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
resolve #20, #25, #27
tree@ 696fd1 commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
logout-Link
tree@ 3c1480 commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
nur Formatierung
tree@ 84bc95 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
ant-build
tree@ 7f5919 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
latest version
tree@ 2efa12 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
Initial import.
tree@ b7df96 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
Initial import.
tree@ 93ce54 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
kleinkram
tree@ f8474f commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
URLs in web.xml aus ant-properties
tree@ ff5521 commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
work on tests
tree@ fde981 commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
work on tests
tree@ 36c884 commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
work on tests
tree@ d704f7 commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
work on tests
tree@ 52f677 commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
work on tests
tree@ d6fa2c commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
work on tests
tree@ 8b270b commitdiff
2011-05-06 Peter Hormanns
repeatable builds
tree@ 6d4a3f commitdiff
first | « prev | next »