HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2011-07-14 264870dec37c80e77d755f085d3b05863386156d
2011-05-24 Peter Hormanns
Constraint fuer Mitglieder Tabelle angepasst
blob@ 4885b5 commitdiff | diff to current
2011-03-25 Peter Hormanns
drop tables
blob@ f9c969 commitdiff | diff to current
2011-03-25 Peter Hormanns
leere Datenbank fuer Tests initialisieren
blob@ f94bfc commitdiff | diff to current
2010-10-06 Peter Hormanns
Datenbak Schema
blob@ 13151e commitdiff | diff to current
first | « prev | next »