HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2019-06-12 1b447b3f85bab7c66a857e740748156cca70f831
2019-06-12 Peter Hormanns
first pillar
blob@ 1b447b commitdiff | diff to current
2016-11-16 Peter Hormanns
prepare external pac module, jms tasks
blob@ 672d25 commitdiff | diff to current
2015-08-07 Peter Hormanns
xmlrpcservlet does not accept additional init params
blob@ c533e7 commitdiff | diff to current
2015-08-07 Peter Hormanns
ticket validator init should be in test
blob@ 71fb0a commitdiff | diff to current
2015-08-07 Peter Hormanns
cli servlet does not exists anymore
blob@ 80d7f6 commitdiff | diff to current
2014-12-08 Peter Hormanns
disabled cli client connector
blob@ 37a315 commitdiff | diff to current
2012-07-27 Peter Hormanns
clean code
blob@ bb34a9 commitdiff | diff to current
2012-07-23 Peter Hormanns
enable xmlrpc system modul
blob@ dcee8e commitdiff | diff to current
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
blob@ 6f7e29 commitdiff | diff to current
first | « prev | next »