HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2011-05-25 1aec8f7fde4bc9ecc972fab6079a3b93d2a702cb
2011-05-25 Peter Hormanns
Spaltenbreiten verbessert durch setExpandRatio
tree@ 1aec8f commitdiff
2011-05-23 Peter Hormanns
kleine Verbesserungen, tickets #47 und #48
tree@ 350897 commitdiff
2011-05-17 Peter Hormanns
logout-Link
tree@ 3c1480 commitdiff
2011-05-16 Peter Hormanns
kleinkram
tree@ f8474f commitdiff
2011-04-01 Peter Hormanns
Datenbank Module
tree@ 2b6ce2 commitdiff
2011-03-31 Peter Hormanns
Rollen-spezifische Module
tree@ 834dee commitdiff
2011-03-31 Peter Hormanns
Rollen-spezifische Module
tree@ 53c731 commitdiff
2011-03-30 Peter Hormanns
Locale aus Request RoleRemote
tree@ 1d5797 commitdiff
2011-03-24 Peter Hormanns
EMail-Target Editor
tree@ 991317 commitdiff
2011-03-22 Peter Hormanns
Paket selektierbar
tree@ 6abee8 commitdiff
2011-03-21 Peter Hormanns
Refactorings
tree@ c00b2e commitdiff
2011-03-18 Peter Hormanns
Felder fuer: Passwort, Auswahl, Read-Only etc. Update der Vaadin-Lib auf 6.5.3
tree@ fea45e commitdiff
2011-02-26 Peter Hormanns
generisches Formular fuer Update und Add begonnen
tree@ a1c1b3 commitdiff
2010-12-17 Peter Hormanns
generisches Delete, Fehlerbehandlung
tree@ e62f1f commitdiff
2010-12-16 Peter Hormanns
Weitere Module
tree@ 93db50 commitdiff
2010-12-15 Peter Hormanns
mehrere Tabs fuer Module, EMail noch kaputt
tree@ 4cb63d commitdiff
2010-12-15 Peter Hormanns
Umstellung auf Vaadin Projekt
tree@ e780b1 commitdiff
2010-10-05 Peter Hormanns
Konfiguration in web.xml
tree@ ccf0a7 commitdiff
2010-09-27 Peter Hormanns
Domain Modul begonnen
tree@ 5c28eb commitdiff
2010-09-23 Peter Hormanns
XML-RPC Client
tree@ 977d02 commitdiff
2010-09-22 Peter Hormanns
Kampf mit dem Proxy-Ticket
tree@ e21fdd commitdiff
2010-09-21 Peter Hormanns
Web-Client mit MyFaces 2.0 gestartet
tree@ 64cb9b commitdiff
first | « prev | next »