HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2011-07-27 0b69299e7af89a3139742c865a767dae0dcf3db4
2011-07-21 Peter Hormanns
templates waren unvollstaendig
tree@ fc3d6b commitdiff
2011-07-20 Peter Hormanns
Fehler im Template
tree@ 1b3c3c commitdiff
2011-07-20 Peter Hormanns
clean code, templates dynamic and static web
tree@ b69031 commitdiff
2011-07-15 Peter Hormanns
mk-httpd-conf entfaellt
tree@ 3146e8 commitdiff
2011-07-15 Peter Hormanns
mk-httpd-conf entfaellt
tree@ c8e6c6 commitdiff
2011-07-15 Peter Hormanns
mk-httpd-conf entfaellt
tree@ c16d92 commitdiff
2011-07-14 Peter Hormanns
fixed #17 : Aufschalten von Subdomains
tree@ bbb8ae commitdiff
2011-06-24 Peter Hormanns
clean code
tree@ a71fd7 commitdiff
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #62 : Domain wird aus DNS geloescht
tree@ 73fbf8 commitdiff
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #62 : Domain wird aus DNS geloescht
tree@ 494751 commitdiff
2011-06-16 Peter Hormanns
fixed #62 : Domain wird aus DNS geloescht
tree@ 992204 commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
nur erlaubte aliases anlegen
tree@ 32e231 commitdiff
2011-05-20 Peter Hormanns
Je zwei JMS-Nachrichten an mail-Server zu einer zusammengefasst
tree@ 73ba13 commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
aktuelle Version fuer mailin-Konfiguration uebernommen
tree@ 7bf30a commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
resolve #19, Probleme mit Basepac
tree@ 83a6de commitdiff
2011-05-19 Peter Hormanns
Fehlerkorrektur
tree@ eb9c4b commitdiff
2011-04-27 Peter Hormanns
Generator-Markup im zonefile-Template
tree@ 282ec0 commitdiff
2011-04-26 Michael Hierweck
New default zonefile (pac+backupmx => mailin1,2,3)
tree@ 61666e commitdiff
2011-03-22 Peter Hormanns
Paket-Modul
tree@ 6ca3aa commitdiff
2010-10-05 Peter Hormanns
Module member, emailaddress, domain
tree@ 726244 commitdiff
first | « prev | next »