HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Purodha Blissenbach
2012-07-18 7146dcc16f1357687ea386aae00f98599fa1dc94
koelsch
1 files added
2 files modified
22 ■■■■■ changed files
hsarweb/src/texts/home_ksh.properties 18 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/src/texts/main_ksh.properties 2 ●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/src/texts/user_ksh.properties 2 ●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/src/texts/home_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,18 @@
id=Schlößelnommer
name=Name för der Zohjang op de Shell
password=et Paßwoot
password1=neu Paßwoot
password2=et Paßwoot norr_ens
comment=Aanmärkonge
shell=däm Metmaacher sing Shell
userid=däm Metmaacher sing Nommer
homedir=et Heimatverzeischneß
pac=Pakätt
moduletitle=Paßwoot
moduleicon=../runo/icons/16/lock.png
change_password_icon=../runo/icons/16/lock.png
hello=Hello world!
change_password=et Paßwoot tuusche
update=et Paßwoot ändere
save=Dat Paßwoot faßhallde
abort=Öphüüre un nix donn
hsarweb/src/texts/main_ksh.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
applicationtitle=HSAdmin Projramm em Wäb
update=Verändere
delete=Fottschmiiße
confirmdelete=Et Fottschmiiße beschtäätejje
confirmdelete=Donn et Fottschmiiße beschtäätejje
save=Faßhallde
abort=Ophüüre
new=Neu aanlääje
hsarweb/src/texts/user_ksh.properties
@@ -6,7 +6,7 @@
comment=Aanmärkonge
shell=däm Metmaacher sing Shell
userid=däm Metmaacher sing Nommer 
homedir=Home directory
homedir=et Heimatverzeischneß
pac=Pakät
quota_softlimit=de Warnjränz vum Speischerplaz <1> MB
quota_hardlimit=de haade Bovverjränz vum Speischerplaz <1> MB