HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Michael Hierweck
2012-10-31 6df9db76e4bcabf5181d7dc8a6920ce996d3e8c7
Merged changes form upstream.
269 files added
821 ■■■■■ changed files
authenticator/bin/de/hsadmin/cas/SmtpAuthenticator$SmtpAuthException.class patch | view | raw | blame | history
authenticator/bin/de/hsadmin/cas/SmtpAuthenticator.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/ArgumentParser.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/BusinessException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/CLIClientConnectorServlet$FunctionNotKnownException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/CLIClientConnectorServlet$UnknownModuleException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/CLIClientConnectorServlet.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/ModuleModel.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/OidsNotFoundException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/TechnicalException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/VersionModel.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AbstractEntity.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AbstractModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AnnFieldIO.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AnnModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AuthenticationException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AuthorisationException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/EntitySessionHelper.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/GenericModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/HSAdminException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/LoginUser.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/ModuleInterface.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PersistenceManager.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PersistenceManagerContextListener.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PrivilegesInterface.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PrivilegesModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/ReadWriteAccess.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/SearchFilter.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/SecureDefaultModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/TicketValidator.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/Transaction$QueueTaskStore.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/Transaction.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/AbstractProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CommandShell.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CompoundProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CopyFileProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CreateFileProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/EntityProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/JDBCProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/MailerProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/Processor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/ProcessorException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueClient.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueCommons.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueServer$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueServer.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueStatusReceiverServlet.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueTask$QueueTaskStatus.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueTask.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/ShellException.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/ShellProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/SmtpHelper.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/TemplateProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/WaitingTasksProcessor$WaitingProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/WaitingTasksProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/Config.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/PasswordTool.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/ReflectionUtil.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/TextUtil.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/BankAccount.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/Contact.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/Customer.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/CustomerModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/CustomersTariff.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/Database.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/DatabaseUser.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/JDBCProcessor.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlDatabase.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlDatabaseModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlDatabaseProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlUser.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlUserModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlUserProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlDatabase.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlDatabaseModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlDatabaseProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlUser.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlUserModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlUserProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/Domain.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/DomainModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/DomainOption.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/DomainProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/htaccess.jtpl 2 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/httpd-vhost-dynamic.jtpl 106 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/httpd-vhost-static.jtpl 90 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/index.html.jtpl 22 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/postgrey-whitelist-recipients.jtpl 13 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/test.cgi.jtpl 5 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/zonefile.jtpl 25 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAddress.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAddressModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAddressProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAlias.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAliasModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAliasProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/BaseComponent.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/BasePac.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/Component.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/ComponentId.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/Hive.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/INetAddress.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/Pac.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacComponent.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacComponentId.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/hosts.jtpl 19 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/httpd-virtual.jtpl 28 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/interfaces.jtpl 22 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/proftpd-conf.jtpl 92 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/sudoers.jtpl 27 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/qstat/QTaskModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/user/UnixUser.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/user/UnixUserModuleImpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/user/UnixUserProcessorFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/AbstractRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/CustomerRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/DomainRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/EMailAddressRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/EMailAliasRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/GenericAbstractRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/HSXmlRpcServlet.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/IRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/MysqlDbRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/MysqlUserRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/PacRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/PgsqlDbRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/PgsqlUserRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/QueueTaskRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/RoleRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/UnixUserRemote.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/net/sf/jtpl/Jtpl.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/net/sf/jtpl/Template.class patch | view | raw | blame | history
hsarback/bin/org/apache/xmlrpc/webserver/XmlRpcServlet.properties 12 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/Base64.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/HSadmin$HttpRequest.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/HSadmin$PasswordMaskingThread.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/HSadmin.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/Scripting.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/CASTicket.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/CommandlineParser.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/Config.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/JSCliException.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/JSONFormatter.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/Main.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/RpcClient.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/ScriptClient.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/tools/InstallCert$SavingTrustManager.class patch | view | raw | blame | history
hsarjcli/bin/tools/InstallCert.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/logout/LogoutServlet.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$1$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$1$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$SearchForSelector.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/Config.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$3.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$4.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$5.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$6.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$7.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule$3.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DeleteAble.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule$3.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainReadonlyModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAddressModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAddressModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAddressModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$3.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$4.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/GenericModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule$1$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule$1$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HsarwebException.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/InsertAble.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MainApplication$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MainApplication$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MainApplication.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/Module.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MysqlDatabaseModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MysqlUserModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/PacketReadonlyModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/PgsqlDatabaseModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/PgsqlUserModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/QueueTaskModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/Remote.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/SearchAble.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$3.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$4.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$5.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$6.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$7.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UpdateAble.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/ComponentFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/LocaleConfig.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/ModuleConfig.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyConfig.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyDefaultValue.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyFieldFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyFormVisible.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertySelectValues.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyTableColumn.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/DatePropertyFieldFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/DefaultPropertyFieldFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/EMailTargetPropertyFieldFactory$SingleEMailTarget$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/EMailTargetPropertyFieldFactory$SingleEMailTarget.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/EMailTargetPropertyFieldFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/GenericForm.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/PasswordPropertyFieldFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/SelectPropertyFieldFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$2$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$2$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$3$1.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$3$2.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$3.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory.class patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/domain.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/domain_de.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/emailaddress.properties 13 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/emailaddress_de.properties 13 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/emailalias.properties 8 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/emailalias_de.properties 8 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/home.properties 18 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/home_de.properties 18 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/home_ksh.properties 18 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/main.properties 15 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/main_de.properties 8 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/main_ksh.properties 7 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/mysqldb.properties 9 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/mysqldb_de.properties 9 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/mysqldb_ksh.properties 9 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/mysqluser.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/mysqluser_de.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/mysqluser_ksh.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/pac.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/pac_de.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/postgresqldb.properties 9 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/postgresqldb_de.properties 9 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/postgresqldb_ksh.properties 9 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/postgresqluser.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/postgresqluser_de.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/postgresqluser_ksh.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/q.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/q_de.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/q_ksh.properties 10 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/user.properties 16 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/user_de.properties 16 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
hsarweb/bin/texts/user_ksh.properties 16 ●●●●● patch | view | raw | blame | history
authenticator/bin/de/hsadmin/cas/SmtpAuthenticator$SmtpAuthException.class
Binary files differ
authenticator/bin/de/hsadmin/cas/SmtpAuthenticator.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/ArgumentParser.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/BusinessException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/CLIClientConnectorServlet$FunctionNotKnownException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/CLIClientConnectorServlet$UnknownModuleException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/CLIClientConnectorServlet.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/ModuleModel.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/OidsNotFoundException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/TechnicalException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/cliClientConnector/VersionModel.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AbstractEntity.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AbstractModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AnnFieldIO.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AnnModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AuthenticationException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/AuthorisationException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/EntitySessionHelper.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/GenericModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/HSAdminException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/LoginUser.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/ModuleInterface.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PersistenceManager.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PersistenceManagerContextListener.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PrivilegesInterface.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/PrivilegesModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/ReadWriteAccess.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/SearchFilter.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/SecureDefaultModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/TicketValidator.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/Transaction$QueueTaskStore.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/model/Transaction.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/AbstractProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CommandShell.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CompoundProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CopyFileProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/CreateFileProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/EntityProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/JDBCProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/MailerProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/Processor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/ProcessorException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueClient.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueCommons.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueServer$1.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueServer.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueStatusReceiverServlet.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueTask$QueueTaskStatus.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/QueueTask.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/ShellException.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/ShellProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/SmtpHelper.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/TemplateProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/WaitingTasksProcessor$WaitingProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/qserv/WaitingTasksProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/Config.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/PasswordTool.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/ReflectionUtil.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/core/util/TextUtil.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/BankAccount.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/Contact.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/Customer.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/CustomerModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/cust/CustomersTariff.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/Database.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/DatabaseUser.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/JDBCProcessor.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlDatabase.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlDatabaseModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlDatabaseProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlUser.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlUserModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/MySqlUserProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlDatabase.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlDatabaseModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlDatabaseProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlUser.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlUserModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/db/PgSqlUserProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/Domain.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/DomainModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/DomainOption.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/DomainProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/htaccess.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,2 @@
<!-- BEGIN: main -->Redirect permanent / {PROTOCOL}://www.{DOMAIN}/
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/httpd-vhost-dynamic.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,106 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
<VirtualHost {DOM_IPNUMBER}:80 {DOM_IPNUMBEREX}:80>
    ServerName {DOM_HOSTNAME}
    ServerAlias *.{DOM_HOSTNAME}
    ServerAdmin webmaster@{DOM_HOSTNAME}
    SuexecUserGroup {DOM_USERNAME} {PAC}
    DocumentRoot /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/htdocs
    Alias /cgi-bin/ /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/cgi/
    Alias /fastcgi-bin/ /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/fastcgi/
    <Directory />
        Options -ExecCGI {INCLUDES} {INDEXES} {MULTIVIEWS} +SymLinksIfOwnerMatch
    </Directory>
    <Directory /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/>
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit
    </Directory>
    <Location /cgi-bin/>
        SetHandler cgi-script
        Options +ExecCGI {INCLUDES} -Indexes -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    </Location>
    <Location /fastcgi-bin/>
        SetHandler fcgid-script
        Options +ExecCGI {INCLUDES} -Indexes -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    </Location>
    RewriteEngine On
    RewriteOptions Inherit
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/fastcgi-bin/
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+)\.{DOM_HOSTNAME}\.?(:[0-9]+)?$ [novary]
    RewriteCond /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs/${tolower:%1} -d
    RewriteRule ^(.*) /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs/${tolower:%1}$1 [last]
{NOHTDOCSFALLBACKHTTP}
    AddType application/x-httpd-php .php .php5 .php4 .php3
    Action application/x-httpd-php /fastcgi-bin/phpstub
</VirtualHost>
<VirtualHost {DOM_IPNUMBER}:443 {DOM_IPNUMBEREX}:443>
    ServerName {DOM_HOSTNAME}
    ServerAlias *.{DOM_HOSTNAME}
    ServerAdmin {DOM_USERNAME}@{HIVE}.hostsharing.net
    SuexecUserGroup {DOM_USERNAME} {PAC}
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/apache2/pems/default.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/pems/default.chain.pem
    SSLCertificateFile /etc/apache2/pems/{PAC}.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/pems/{PAC}.chain.pem
    DocumentRoot /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/htdocs-ssl
    Alias /cgi-bin/ /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/cgi-ssl/
    Alias /fastcgi-bin/ /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/fastcgi-ssl/
    <Directory />
        SSLRequireSSL On
        Options -ExecCGI {INCLUDES} {INDEXES} {MULTIVIEWS} +SymLinksIfOwnerMatch
    </Directory>
    <Directory /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/>
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit
    </Directory>
    <Location /cgi-bin/>
        SetHandler cgi-script
        Options +ExecCGI {INCLUDES} -Indexes -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    </Location>
    <Location /fastcgi-bin/>
        SetHandler fcgid-script
        Options +ExecCGI {INCLUDES} -Indexes -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    </Location>
    RewriteEngine On
    RewriteOptions Inherit
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/fastcgi-bin/
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+)\.{DOM_HOSTNAME}\.?(:[0-9]+)?$ [novary]
    RewriteCond /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs-ssl/${tolower:%1} -d
    RewriteRule ^(.*) /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs-ssl/${tolower:%1}$1 [last]
{NOHTDOCSFALLBACKHTTPS}
    AddType application/x-httpd-php .php .php5 .php4 .php3
    Action application/x-httpd-php /fastcgi-bin/phpstub
</VirtualHost>
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/httpd-vhost-static.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,90 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
<VirtualHost {DOM_IPNUMBER}:80 {DOM_IPNUMBEREX}:80>
    ServerName {DOM_HOSTNAME}
    ServerAlias *.{DOM_HOSTNAME}
    ServerAdmin webmaster@{DOM_HOSTNAME}
    SuexecUserGroup {DOM_USERNAME} {PAC}
    DocumentRoot /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/htdocs
    <Directory />
        Options -ExecCGI {INCLUDES} {INDEXES} {MULTIVIEWS} +SymLinksIfOwnerMatch
    </Directory>
    <Directory /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/>
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit
    </Directory>
    <Location /cgi-bin/>
        Redirect 501 /
    </Location>
    <Location /fastcgi-bin/>
        Redirect 501 /
    </Location>
    RewriteEngine On
    RewriteOptions Inherit
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/fastcgi-bin/
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+)\.{DOM_HOSTNAME}\.?(:[0-9]+)?$ [novary]
    RewriteCond /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs/${tolower:%1} -d
    RewriteRule ^(.*) /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs/${tolower:%1}$1 [last]
{NOHTDOCSFALLBACKHTTP}
</VirtualHost>
<VirtualHost {DOM_IPNUMBER}:443 {DOM_IPNUMBEREX}:443>
    ServerName {DOM_HOSTNAME}
    ServerAlias *.{DOM_HOSTNAME}
    ServerAdmin {DOM_USERNAME}@{HIVE}.hostsharing.net
    SuexecUserGroup {DOM_USERNAME} {PAC}
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/apache2/pems/default.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/pems/default.chain.pem
    SSLCertificateFile /etc/apache2/pems/{PAC}.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/pems/{PAC}.chain.pem
    DocumentRoot /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/htdocs-ssl
    <Directory />
        SSLRequireSSL On
        Options -ExecCGI {INCLUDES} {INDEXES} {MULTIVIEWS} +SymLinksIfOwnerMatch
    </Directory>
    <Directory /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/>
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit
    </Directory>
    <Location /cgi-bin/>
        Redirect 501 /
    </Location>
    <Location /fastcgi-bin/>
        Redirect 501 /
    </Location>
    RewriteEngine On
    RewriteOptions Inherit
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/fastcgi-bin/
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+)\.{DOM_HOSTNAME}\.?(:[0-9]+)?$ [novary]
    RewriteCond /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs-ssl/${tolower:%1} -d
    RewriteRule ^(.*) /home/doms/{DOM_HOSTNAME}/subs-ssl/${tolower:%1}$1 [last]
{NOHTDOCSFALLBACKHTTPS}
</VirtualHost>
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/index.html.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,22 @@
<!-- BEGIN: main --><html>
<head>
<title>Willkommen bei {DOMAIN}</title>
</head>
<body bgcolor="orange">
<h1>Willkommen bei {DOMAIN}</h1>
<p>Diese neue Website wurde gerade bei der
<a href="http://www.hostsharing.net">Hostsharing eG</a>
f&uuml;r {USER_NAME} eingerichtet.</p>
<p>Der Inhaber der Domain ist bereits per Email unter
<a href="mailto:webmaster(at){DOMAIN}">webmaster(at){DOMAIN}</a>
zu erreichen.</p>
</body>
</html>
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/postgrey-whitelist-recipients.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,13 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
abuse@
postmaster@
####################################################
<!-- BEGIN: iterate -->{DOM}
<!-- END: iterate -->
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/test.cgi.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,5 @@
<!-- BEGIN: main -->#!/bin/sh
echo Content-type: text/plain
echo
echo Hello, world
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/dom/zonefile.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,25 @@
<!-- BEGIN: main -->$TTL 6H
{DOM_HOSTNAME}. IN SOA dns.hostsharing.net. hostmaster.hostsharing.net. (
                {SIO}    ; serial secs since Jan 1 1970
                6H        ; refresh (>=10000)
                1H        ; retry (>=1800)
                1W        ; expire
                1H        ; minimum
)
{DOM_HOSTNAME}.            IN        NS    dns1.hostsharing.net.
{DOM_HOSTNAME}.            IN        NS    dns2.hostsharing.net.
{DOM_HOSTNAME}.            IN        NS    dns3.hostsharing.net.
{DOM_HOSTNAME}.            IN        MX    30 mailin1.hostsharing.net.
{DOM_HOSTNAME}.            IN        MX    30 mailin2.hostsharing.net.
{DOM_HOSTNAME}.            IN        MX    30 mailin3.hostsharing.net.
{DOM_HOSTNAME}.            IN        A    {DOM_IPNUMBER}
*.{DOM_HOSTNAME}.        IN        MX    30 mailin1.hostsharing.net.
*.{DOM_HOSTNAME}.        IN        MX    30 mailin2.hostsharing.net.
*.{DOM_HOSTNAME}.        IN        MX    30 mailin3.hostsharing.net.
*.{DOM_HOSTNAME}.        IN        A    {DOM_IPNUMBER}
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAddress.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAddressModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAddressProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAlias.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAliasModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/email/EMailAliasProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/BaseComponent.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/BasePac.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/Component.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/ComponentId.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/Hive.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/INetAddress.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/Pac.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacComponent.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacComponentId.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/PacProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/hosts.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,19 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
127.0.0.1       localhost
::1             ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0         ip6-localnet
ff00::0         ip6-mcastprefix
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
ff02::3         ip6-allhosts
{HIVE_IP}    {HIVE}.hostsharing.net    {HIVE}    localhive
<!-- BEGIN: iterate -->{PAC_IP}    {PAC}.hostsharing.net    {PAC}
<!-- END: iterate -->
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/httpd-virtual.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,28 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
<!-- BEGIN: iterate -->
NameVirtualHost {PAC_IP}:80
NameVirtualHost {PAC_IP}:443
<VirtualHost {PAC_IP}:80>
   Redirect 404 /
</VirtualHost>
<VirtualHost {PAC_IP}:443>
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/apache2/pems/{PAC}.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/pems/{PAC}.chain.pem
    Redirect 404 /
</VirtualHost>
<!-- END: iterate -->
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/interfaces.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,22 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address {HIVE_IP}
        netmask 255.255.255.0
        gateway {HIVE_GATEWAY}
<!-- BEGIN: iterate -->auto eth0:{PAC}
iface eth0:{PAC} inet static
        address {PAC_IP}
        netmask 255.255.255.0
<!-- END: iterate -->
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/proftpd-conf.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,92 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
Include                         /etc/proftpd/modules.conf
ServerName                      "Hostsharing eG"
ServerType                      standalone
DeferWelcome                    off
UseIPv6                         off
UseReverseDNS                   off
IdentLookups                    off
ShowSymlinks                    on
MultilineRFC2228                on
DefaultServer                   on
ShowSymlinks                    on
AllowOverwrite                  on
RequireValidShell               off
DefaultRoot                     ~
AllowForeignAddress             on
TimeoutNoTransfer               900
TimeoutStalled                  900
TimeoutIdle                     1800
DisplayLogin                    welcome.msg
ListOptions                     "-la"
DenyFilter                      \*.*/
Port                            21
MaxInstances                    128
User                            nobody
Group                           nogroup
LoadModule mod_tls.c
TLSEngine on
TLSProtocol SSLv23 TLSv1
TLSRequired off
TLSVerifyClient off
TLSRSACertificateFile /etc/proftpd/ftp-cert.pem
TLSRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ftp-key.pem
TLSCertificateChainFile /etc/proftpd/ftp-chain.pem
LogFormat default       "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
LogFormat auth          "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
LogFormat write         "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
DelayEngine off
PassivePorts                    60000 65534
<Directory /*>
  Umask                         022  022
  AllowOverwrite                on
</Directory>
<!-- BEGIN: iterate -->
####################################################
<VirtualHost {PAC_IP}>
        DefaultRoot             ~ {PAC}
        ServerName              "Hostsharing eG"
        AllowOverwrite          on
        AllowForeignAddress     on
        RequireValidShell       off
        <Limit LOGIN>
                Order           allow,deny
                AllowGroup      {PAC}
                DenyAll
        </Limit>
        <Anonymous /home/pacs/{PAC}/ftp>
                User    {PAC}
                Group   {PAC}
                UserAlias       anonymous {PAC}
                UserAlias       ftp {PAC}
                DirFakeUser     on ftp
                DirFakeGroup    on ftp
                DirFakeMode     000
                AuthAliasOnly   on
                <Limit WRITE>
                        DenyAll
                </Limit>
        </Anonymous>
</VirtualHost>
<!-- END: iterate -->
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/pac/sudoers.jtpl
New file
@@ -0,0 +1,27 @@
<!-- BEGIN: main -->#
# This file is managed by HSAdmin.
# Do not edit manually. Changes will be overwritten.
#
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# Override built in defaults
Defaults ignore_dot             # "." bzw. "" im PATH ignorieren
Defaults always_set_home        # HOME entsprechend des Zielusers aendern
Defaults env_reset              # Environmentvariablen filtern
Defaults listpw=all             # siehe sudoers(5)
# User privilege specification
root    ALL=(ALL) ALL
%adm    ALL=NOPASSWD: ALL
####################################################
<!-- BEGIN: iterate -->{PAC} ALL = (%{PAC}) NOPASSWD: ALL
<!-- END: iterate -->
<!-- END: main -->
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/qstat/QTaskModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/user/UnixUser.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/user/UnixUserModuleImpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/mods/user/UnixUserProcessorFactory.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/AbstractRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/CustomerRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/DomainRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/EMailAddressRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/EMailAliasRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/GenericAbstractRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/HSXmlRpcServlet.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/IRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/MysqlDbRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/MysqlUserRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/PacRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/PgsqlDbRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/PgsqlUserRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/QueueTaskRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/RoleRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/de/hsadmin/remote/UnixUserRemote.class
Binary files differ
hsarback/bin/net/sf/jtpl/Jtpl.class
Binary files differ
hsarback/bin/net/sf/jtpl/Template.class
Binary files differ
hsarback/bin/org/apache/xmlrpc/webserver/XmlRpcServlet.properties
New file
@@ -0,0 +1,12 @@
member=de.hsadmin.remote.CustomerRemote
pac=de.hsadmin.remote.PacRemote
user=de.hsadmin.remote.UnixUserRemote
domain=de.hsadmin.remote.DomainRemote
emailalias=de.hsadmin.remote.EMailAliasRemote
emailaddress=de.hsadmin.remote.EMailAddressRemote
q=de.hsadmin.remote.QueueTaskRemote
role=de.hsadmin.remote.RoleRemote
mysqluser=de.hsadmin.remote.MysqlUserRemote
postgresqluser=de.hsadmin.remote.PgsqlUserRemote
mysqldb=de.hsadmin.remote.MysqlDbRemote
postgresqldb=de.hsadmin.remote.PgsqlDbRemote
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/Base64.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/HSadmin$HttpRequest.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/HSadmin$PasswordMaskingThread.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/HSadmin.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/cli/Scripting.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/CASTicket.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/CommandlineParser.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/Config.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/JSCliException.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/JSONFormatter.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/Main.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/RpcClient.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/de/hsadmin/jscli/ScriptClient.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/tools/InstallCert$SavingTrustManager.class
Binary files differ
hsarjcli/bin/tools/InstallCert.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/logout/LogoutServlet.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$1$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$1$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule$SearchForSelector.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/AbstractModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/Config.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$3.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$4.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$5.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$6.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule$7.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule$3.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DatabaseUserModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DeleteAble.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule$3.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/DomainReadonlyModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAddressModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAddressModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAddressModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$3.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule$4.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/EMailAliasModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/GenericModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule$1$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule$1$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HomeModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/HsarwebException.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/InsertAble.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MainApplication$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MainApplication$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MainApplication.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/Module.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MysqlDatabaseModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/MysqlUserModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/PacketReadonlyModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/PgsqlDatabaseModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/PgsqlUserModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/QueueTaskModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/Remote.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/SearchAble.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$3.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$4.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$5.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$6.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule$7.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UnixUserModule.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/UpdateAble.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/ComponentFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/LocaleConfig.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/ModuleConfig.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyConfig.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyDefaultValue.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyFieldFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyFormVisible.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertySelectValues.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/config/PropertyTableColumn.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/DatePropertyFieldFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/DefaultPropertyFieldFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/EMailTargetPropertyFieldFactory$SingleEMailTarget$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/EMailTargetPropertyFieldFactory$SingleEMailTarget.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/EMailTargetPropertyFieldFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/GenericForm.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/PasswordPropertyFieldFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/SelectPropertyFieldFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$2$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$2$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$3$1.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$3$2.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory$3.class
Binary files differ
hsarweb/bin/de/hsadmin/web/vaadin/TableComponentFactory.class
Binary files differ
hsarweb/bin/texts/domain.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=identifier
name=domain
user=admin
pac=packet
hive=host
since=connected since
moduletitle=domains
moduleicon=../runo/icons/16/document-web.png
new=configure domain
update=update domain
hsarweb/bin/texts/domain_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlüssel
name=Domain
user=Administrator
pac=Paket
hive=Server
since=aufgeschaltet seit
moduletitle=Domains
moduleicon=../runo/icons/16/document-web.png
new=Domain konfigurieren
update=Domaindaten ändern
hsarweb/bin/texts/emailaddress.properties
New file
@@ -0,0 +1,13 @@
id=identifier
emailaddress=address
localpart=local part
subdomain=subdomain
domain=main domain
target=target(s)
admin=admin user
pac=packet
fulldomain=full domain
moduletitle=email addresses
moduleicon=../runo/icons/16/email.png
new=create address
update=update address
hsarweb/bin/texts/emailaddress_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,13 @@
id=Schlüssel
emailaddress=EMail Adresse
localpart=lokaler Teil
subdomain=Sub-Domain
domain=Haupt-Domain
target=Ziel(e)
admin=Administrator
pac=Paket
fulldomain=volle Domain
moduletitle=EMail Adressen
moduleicon=../runo/icons/16/email.png
new=EMail-Adresse anlegen
update=EMail-Adresse ändern
hsarweb/bin/texts/emailalias.properties
New file
@@ -0,0 +1,8 @@
id=identifier
name=name
target=target(s)
pac=packet
moduletitle=email aliases
moduleicon=../runo/icons/16/email-send.png
new=create alias
update=update alias
hsarweb/bin/texts/emailalias_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,8 @@
id=Schlüssel
name=Alias
target=Ziel(e)
pac=Paket
moduletitle=EMail Aliases
moduleicon=../runo/icons/16/email-send.png
new=EMail-Alias anlegen
update=EMail-Alias ändern
hsarweb/bin/texts/home.properties
New file
@@ -0,0 +1,18 @@
id=identifier
name=username
password=password
password1=new password
password2=repeat password
comment=comment
shell=shell
userid=numeric userid
homedir=home directory
pac=packet
moduletitle=password
moduleicon=../runo/icons/16/lock.png
change_password_icon=../runo/icons/16/lock.png
hello=Hello world!
change_password=change password
update=change password
save=save password
abort=abort
hsarweb/bin/texts/home_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,18 @@
id=Schlüssel
name=Benutzername
password=Passwort
password1=neues Passwort
password2=Passwort-Wiederholung
comment=Kommentar
shell=Shell
userid=Benutzerkennung
homedir=Heimat Verzeichnis
pac=Paket
moduletitle=Passwort
moduleicon=../runo/icons/16/lock.png
change_password_icon=../runo/icons/16/lock.png
hello=Hallo Welt!
change_password=Passwort ändern
update=Passwort ändern
save=Passwort speichern
abort=abbrechen
hsarweb/bin/texts/home_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,18 @@
id=Schlößelnommer
name=Name för der Zohjang op de Shell
password=et Paßwoot
password1=neu Paßwoot
password2=et Paßwoot norr_ens
comment=Aanmärkonge
shell=däm Metmaacher sing Shell
userid=däm Metmaacher sing Nommer
homedir=et Heimatverzeischneß
pac=Pakätt
moduletitle=Paßwoot
moduleicon=../runo/icons/16/lock.png
change_password_icon=../runo/icons/16/lock.png
hello=Hello world!
change_password=et Paßwoot tuusche
update=et Paßwoot ändere
save=Dat Paßwoot faßhallde
abort=Öphüüre un nix donn
hsarweb/bin/texts/main.properties
New file
@@ -0,0 +1,15 @@
applicationtitle=HSAdmin Web Application
update=update
delete=delete
confirmdelete=confirm delete
save=save
abort=abort
new=new
runas=run as
modules.NONE=de.hsadmin.web.HomeModule
modules.USER=de.hsadmin.web.HomeModule
modules.DOM_ADMIN=de.hsadmin.web.DomainReadonlyModule,de.hsadmin.web.EMailAddressModule,de.hsadmin.web.HomeModule
modules.PAC_ADMIN_DW=de.hsadmin.web.UnixUserModule,de.hsadmin.web.DomainModule,de.hsadmin.web.EMailAddressModule,de.hsadmin.web.EMailAliasModule,de.hsadmin.web.MysqlDatabaseModule,de.hsadmin.web.MysqlUserModule,de.hsadmin.web.PgsqlDatabaseModule,de.hsadmin.web.PgsqlUserModule,de.hsadmin.web.QueueTaskModule
modules.PAC_ADMIN_SW=de.hsadmin.web.UnixUserModule,de.hsadmin.web.DomainModule,de.hsadmin.web.EMailAddressModule,de.hsadmin.web.EMailAliasModule,de.hsadmin.web.QueueTaskModule
modules.CUSTOMER=de.hsadmin.web.PacketReadonlyModule,de.hsadmin.web.UnixUserModule,de.hsadmin.web.DomainModule,de.hsadmin.web.EMailAddressModule,de.hsadmin.web.EMailAliasModule,de.hsadmin.web.MysqlDatabaseModule,de.hsadmin.web.MysqlUserModule,de.hsadmin.web.PgsqlDatabaseModule,de.hsadmin.web.PgsqlUserModule,de.hsadmin.web.QueueTaskModule
modules.HOSTMASTER=de.hsadmin.web.PacketReadonlyModule,de.hsadmin.web.UnixUserModule,de.hsadmin.web.DomainModule,de.hsadmin.web.EMailAddressModule,de.hsadmin.web.EMailAliasModule,de.hsadmin.web.MysqlDatabaseModule,de.hsadmin.web.MysqlUserModule,de.hsadmin.web.PgsqlDatabaseModule,de.hsadmin.web.PgsqlUserModule,de.hsadmin.web.QueueTaskModule
hsarweb/bin/texts/main_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,8 @@
applicationtitle=HSAdmin Web Application
update=bearbeiten
delete=löschen
confirmdelete=Diesen Eintrag löschen?
save=speichern
abort=abbrechen
new=Eintrag anlegen
runas=als Benutzer
hsarweb/bin/texts/main_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,7 @@
applicationtitle=HSAdmin Projramm em Wäb
update=Verändere
delete=Fottschmiiße
confirmdelete=Donn et Fottschmiiße beschtäätejje
save=Faßhallde
abort=Ophüüre
new=Neu aanlääje
hsarweb/bin/texts/mysqldb.properties
New file
@@ -0,0 +1,9 @@
id=identifier
name=database
pac=packet
encoding=encoding
owner=owner
moduletitle=mysql db
new=create db
update=update db
moduleicon=../hs/icons/table.png
hsarweb/bin/texts/mysqldb_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,9 @@
id=Schlüssel
name=MySQL Datenbank
pac=Paket
encoding=Zeichensatz
owner=Verwalter
moduletitle=MySQL DB
new=Datenbank anlegen
update=Datenbank ändern
moduleicon=../hs/icons/table.png
hsarweb/bin/texts/mysqldb_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,9 @@
id=Schlößelnommer
name=dä MySQL Daatebangk iere Name
pac=Pakätt
encoding=Zeischesaz
owner=Verwallder
moduletitle=MySQL Daatebangk
new=Datenbank anlegen
update=Datenbank ändern
moduleicon=../hs/icons/table.png
hsarweb/bin/texts/mysqluser.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=identifier
name=database username
password=password
password1=new password
password2=repeat password
pac=packet
moduletitle=mysql user
new=create user
update=change password
moduleicon=../hs/icons/table_key.png
hsarweb/bin/texts/mysqluser_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlüssel
name=MySQL User
password=Passwort
password1=neues Passwort
password2=Passwort-Wiederholung
pac=Paket
moduletitle=MySQL User
new=User anlegen
update=Passwort ändern
moduleicon=../hs/icons/table_key.png
hsarweb/bin/texts/mysqluser_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlößelnommer
name=Name för der Zohjang op MySQL
password=et Paßwoot
password1=neu Paßwoot
password2=et Paßwoot norr_ens
pac=Pakätt
moduletitle=MySQL Zohjang
new=ene neue Zohjang aalääje
update=et Paßwoot ändere
moduleicon=../hs/icons/table_key.png
hsarweb/bin/texts/pac.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=identifier
name=packet
curinetaddr=inet address
created=created on
basepac=packet type
components=packet options
hive=host
customer=customer
moduletitle=packets
moduleicon=../runo/icons/16/document.png
hsarweb/bin/texts/pac_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlüssel
name=Paket
curinetaddr=IP Adresse
created=angelegt am
basepac=Pakettyp
components=Paket-Optionen
hive=Server
customer=Mitglied
moduletitle=Pakete
moduleicon=../runo/icons/16/document.png
hsarweb/bin/texts/postgresqldb.properties
New file
@@ -0,0 +1,9 @@
id=identifier
name=database
pac=packet
encoding=encoding
owner=owner
moduletitle=postgresql db
new=create db
update=database
moduleicon=../hs/icons/database.png
hsarweb/bin/texts/postgresqldb_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,9 @@
id=Schlüssel
name=Datenbank
pac=Paket
encoding=Zeichensatz
owner=Verwalter
moduletitle=PostgreSQL DB
new=Datenbank anlegen
update=Datenbank
moduleicon=../hs/icons/database.png
hsarweb/bin/texts/postgresqldb_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,9 @@
id=Schlößelnommer
name=dä PostgreSQL Daatebangk iere Name
pac=Pakätt
encoding=Zeischesaz
owner=Verwallder
moduletitle=PostgreSQL Daatebangk
new=Daatebangk aanlääje
update=Daatebangk
moduleicon=../hs/icons/database.png
hsarweb/bin/texts/postgresqluser.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=identifier
name=postgres username
password=password
password1=new password
password2=repeat password
pac=packet
moduletitle=postgres user
new=create user
update=change password
moduleicon=../hs/icons/database_key.png
hsarweb/bin/texts/postgresqluser_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlüssel
name=PostgreSQL User
password=Passwort
password1=neues Passwort
password2=Passwort-Wiederholung
pac=Paket
moduletitle=PostgreSQL User
new=User anlegen
update=Passwort ändern
moduleicon=../hs/icons/database_key.png
hsarweb/bin/texts/postgresqluser_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlößelnommer
name=Name för der Zohjang op PostgreSQL
password=et Paßwoot
password1=neu Paßwoot
password2=et Paßwoot norr_ens
pac=Pakätt
moduletitle=PostgreSQL Zohjang
new=ene neue Zohjang aalääje
update=et Paßwoot ändere
moduleicon=../hs/icons/database_key.png
hsarweb/bin/texts/q.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=identifier
title=title
status=status
started=started
finished=finished
user=user
details=details
exception=exception
moduletitle=queued tasks
moduleicon=../runo/icons/16/attention.png
hsarweb/bin/texts/q_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlüssel
title=Titel
status=Status
started=gestartet
finished=bearbeitet
user=Benutzer
details=Details
exception=Fehlermeldungen
moduletitle=Aufträge
moduleicon=../runo/icons/16/attention.png
hsarweb/bin/texts/q_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,10 @@
id=Schlößelnommer
title=Tittel
status=Zohschtand
started=bejunne
finished=opjehüert
user=Metmaacher
details=Einzelheite
exception=Ußnahme
moduletitle=Aufjaabe
moduleicon=../runo/icons/16/attention.png
hsarweb/bin/texts/user.properties
New file
@@ -0,0 +1,16 @@
id=identifier
name=username
password=password
password1=new password
password2=repeat password
comment=comment
shell=shell
userid=numeric userid
homedir=home directory
pac=packet
quota_softlimit=quota soft limit
quota_hardlimit=quota hard limit
moduletitle=unix user
new=create user
update=update user
moduleicon=../runo/icons/16/users.png
hsarweb/bin/texts/user_de.properties
New file
@@ -0,0 +1,16 @@
id=Schlüssel
name=Benutzername
password=Passwort
password1=neues Passwort
password2=Passwort-Wiederholung
comment=Kommentar
shell=Shell
userid=Benutzerkennung
homedir=Heimat Verzeichnis
pac=Paket
quota_softlimit=Soft-Quota [MB]
quota_hardlimit=Hard-Quota [MB]
moduletitle=Unix User
moduleicon=../runo/icons/16/users.png
new=Benutzer anlegen
update=Benutzer ändern
hsarweb/bin/texts/user_ksh.properties
New file
@@ -0,0 +1,16 @@
id=Schlößelnommer
name=däm Metmaacher sing Name
password=Paßwoot
password1=neu Paßwoot
password2=et Paßwoot norr_ens
comment=Aanmärkonge
shell=däm Metmaacher sing Shell
userid=däm Metmaacher sing Nommer
homedir=et Heimatverzeischneß
pac=Pakät
quota_softlimit=de Warnjränz vum Speischerplaz <1> MB
quota_hardlimit=de haade Bovverjränz vum Speischerplaz <1> MB
moduletitle=Metmaacher em Bedriefßsüßteem
moduleicon=../runo/icons/16/users.png
new=ene Metmaacher aalääje
update=ene Metmaacher verändere