HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Michael Hierweck
2012-10-31 b673617734d3d2370c314d3b36412a3e7ded5a4c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
id=Schlüssel
name=Alias
target=Ziel(e)
pac=Paket
moduletitle=EMail Aliases
moduleicon=../runo/icons/16/email-send.png
new=EMail-Alias anlegen
update=EMail-Alias ändern
delete=EMail-Alias löschen