HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2014-11-02 4829a67fba0126b3a1e647b8840aea8c1b4e2b25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
id=Schlößelnommer
name=däm Metmaacher sing Name
password=Paßwoot
password1=neu Paßwoot
password2=et Paßwoot norr_ens
comment=Aanmärkonge
shell=däm Metmaacher sing Shell
userid=däm Metmaacher sing Nommer 
homedir=et Heimatverzeischneß
pac=Pakät
quota_softlimit=de Warnjränz vum Speischerplaz <1> MB
quota_hardlimit=de haade Bovverjränz vum Speischerplaz <1> MB
moduletitle=Metmaacher em Bedriefßsüßteem
moduleicon=../runo/icons/16/users.png
new=ene Metmaacher aalääje
update=ene Metmaacher verändere