HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2014-11-02 4829a67fba0126b3a1e647b8840aea8c1b4e2b25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
id=Schlüssel
name=Alias
name.pacprefix=Paket
name.separator=-
name.postfix=Alias-Postfix
target=Ziel(e)
pac=Paket
moduletitle=EMail Aliases
moduleicon=../runo/icons/16/email-send.png
new=EMail-Alias anlegen
update=EMail-Alias ändern
delete=EMail-Alias löschen