HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2014-11-02 4829a67fba0126b3a1e647b8840aea8c1b4e2b25
commit | author | age
c1981c 1 id=Schlößelnommer
PB 2 name=däm Metmaacher sing Name
3 password=Paßwoot
4 password1=neu Paßwoot
5 password2=et Paßwoot norr_ens
6 comment=Aanmärkonge
7 shell=däm Metmaacher sing Shell
8 userid=däm Metmaacher sing Nommer 
7146dc 9 homedir=et Heimatverzeischneß
c1981c 10 pac=Pakät
PB 11 quota_softlimit=de Warnjränz vum Speischerplaz <1> MB
12 quota_hardlimit=de haade Bovverjränz vum Speischerplaz <1> MB
13 moduletitle=Metmaacher em Bedriefßsüßteem
14 moduleicon=../runo/icons/16/users.png
15 new=ene Metmaacher aalääje
16 update=ene Metmaacher verändere