Jan Ulrich Hasecke
2019-12-10 bc6cc194da0657ac91213a5c28279ed6000ee2cd
commit | author | age
8d081a 1 .. _kap-modul-mysqldb:
0a126d 2
8d081a 3 =============
JUH 4 Modul mysqldb
5 =============
0a126d 6
8d081a 7 Funktionen
JUH 8 ==========
0a126d 9
8d081a 10 .. option:: mysqldb.search
0a126d 11
8d081a 12    Suche Datenbank nach den im Befehlsausdruck angegebenen Feldern und Werten
JUH 13
14 .. option:: mysqldb.add
15
16    Füge eine neue Datenbank nach den im Befehlsausdruck angegebenen Feldern und Werten hinzu.
17
18 .. option:: mysqldb.update
19
20    Aktualisiere eine Datenbank nach den im Befehlsausdruck angegebenen Feldern und Werten.
21
22 .. option:: mysqldb.remove
23
24    Lösche eine Datenbank nach den im Befehlsausdruck angegebenen Feldern und Werten.
25    
26 Editierbare Felder
27 ==================
28
222551 29 Das HSAdmin-Modul ``mysqldb`` kann entsprechend der folgenden Befehlssyntax von :command:`HSAdmin` Felder setzen oder verändern::
8d081a 30
JUH 31    mysqldb.function({where:{field:'value',...}, set:{field:'value',...}})
32
33 Im Modul ``mysqldb`` stehen folgende Felder zur Verfügung.
34
35 name
36    Datenbankname (z.B. xyz00_abc)
37 owner
38    Datenbanknutzer (z.B. xyz00_owner)
39 encoding
40    Zeichensatz der Datenbank (Standard ist UTF-8)
41
42 Beispiele
43 =========
0a126d 44
JUH 45 .. code-block:: console
46
9f8db6 47     xyz00@hsadmin> mysqldb.add ({set:{name:'xyz00_abc',owner:'xyz00_owner'}})
PH 48     xyz00@hsadmin> mysqldb.search ({where:{name:'xyz00_abc'}})
49     xyz00@hsadmin> mysqldb.remove ({where:{name:'xyz00_abc'}})
8d081a 50